Om oss

alverbutikken.no er ein fellesbutikk med varer frå tre vekstbedrifter i Nordhordland: Gløde AS, Knarvik Industri og Milø AS og Aufera AS.

Dette er bedrifter som alle tilbyr arbeid til personar som treng tilrettelagt arbeid. Gløde tilbyr i tillegg arbeidstrening, avklaring og tiltak som skal hjelpa personar ut i ordinært arbeid. Vårt hovudformål og samfunnsoppdrag er å gje gode tilbod til våre deltakarar gjennom ulike tiltak. Eit resultat av dette er at me produserer ei rekke med ulike flotte produkt og tenester som vi ynskjer å gjere lettare tilgjengeleg for alle potensielle kundar. Difor har me starta felles nettbutikk. Me tenker også at me ved å gå saman kan få ein betre og meir spanande nettbutikk med ei rekke ulike varar og tenester. Butikken er organisatorisk lagt inn under Gløde AS (org. 963 399 243), men er eit reiskap for alle tre verksemdene, med ei styringsgruppe beståande av dei daglege leiarane i bedriftene.   

Vekstbedrifter er ein samlebetegnelse for bedrifter som er med i arbeidsgjevarorganisasjonen ASVL. Nettbutikken vil også vere ein viktig og god treningsarena for deltakarar i tiltak. Etter kvart kan det også vere aktuelt å ta inn varar frå andre lokale leverandørar.   

Vårt mål er at butikken skal:  

  1. Vera brukarvennleg
  2. Vera lett tilgjengeleg og alltid open
  3. Yta god service
  4. Sikra rask ordrehandtering. 
  5. Vera trygg å handla i
  6. Gje meiningsfull arbeidstrening.
  7. Auke omsetninga av våre produkt

Me er opptatt av bærekraft og vil så langt som mogleg ta omsyn til dette i val av emballasje, transport og i produksjon av våre varer og tenester.